26-year-old man shot in Elkhart on Wednesday night

0
175

By: Jon Zimney jzimney@953mnc.com